Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) van ’t Schoolhuys is een enthousiaste groep ouders en leerkrachten die samen mee beslissen of adviseren over beleidsmatige en praktische zaken binnen ’t Schoolhuys. Dit gebeurt voornamelijk in regelmatig geplande (ongeveer om de 6 weken) openbare vergaderingen, waarvan de vergaderdata aan het begin van het schooljaar zijn vastgelegd. Meedenken over het beleid, het volgen van de uitvoering kan leiden tot het prikkelen van de ontwikkeling en aanpassing op het beleid. Mocht hiervoor uw belangstelling gewekt zijn, of als u er meer informatie over wenst, neem dan contact op met de directie van ’t Schoolhuys of met een van de leden van de MR. Zij kunnen u verder helpen. De MR-leden kunt u terugvinden in onze schoolgids.

Wat is de functie van de MR?

De MR staat midden in de driehoek ouders, ’t Schoolhuys en het team. Gedurende het hele jaar komen diverse schoolaangelegenheden ter sprake. In een aantal van deze onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, kortweg het wel of niet akkoord met de directie. Bij andere aangelegenheden heeft de MR alleen adviesrecht en adviseert zij de directie.
De vergadering heeft een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte kunt u als toehoorder aanwezig zijn.
Welke zaken komen ter tafel?

In de vergaderingen van de MR komen de volgende vaste onderwerpen gedurende het schooljaar aan de orde:

 • Meerjarenbeleidplan, beleidsplan waarin vooruitgekeken wordt naar de komende 4 schooljaren;
 • Jaarplan, beleidsplan waarin gedetailleerd de aanpak van diverse onderwerpen en de organisatie voor het komende schooljaar zijn vastgelegd. Het jaarplan is de eerste concrete uitwerking van het meerjarenbeleidspan.
 • Schoolplan, dit is een directe afleiding van het meerjarenbeleidplan, wat dient als compact en doorzichtig managementinstrument.
 • Schoolgids, zeer uitgebreide informatie over ’t Schoolhuys met een duidelijke uiteenzetting wat de ouders van ’t Schoolhuys kunnen verwachten.
 • Nascholingsplan, overzicht van de nascholing van de leerkrachten voor het komende schooljaar.
 • Informatie over lopende zaken binnen het team van leerkrachten, Schoolbestuur, Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.
 • Overige zaken die buiten de eerder genoemde onderwerpen vallen, deze kunnen betrekking hebben op allerlei zaken binnen ’t Schoolhuys. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het benoemen van een nieuwe leerkracht, overblijven, MR reglement, etc.

Waaruit bestaat de MR?

De MR is als volgt samengesteld:

 • 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten
 • 3 vertegenwoordigers van de ouders.

Dit schooljaar zijn de vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten:

 1. Elaine van Ewijk (secretaris)
 2. Marijke Mesenig
 3. Annette de Wit (lid GMR)

Vanuit de ouders zijn dit:

 1. Jolanda Walraad (voorzitter)
 2. Michiel Dissel
 3. Ronald Wieman

De zittingsperiode per lid is 3 jaar, eens per jaar treedt een lid uit elke geleding af. Hij of zij kan zich eenmaal herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode.

MR Nieuws

Na elke MR vergadering staan de notulen op de site van de school. Mocht u als ouder hier vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd benaderen! Wanneer u ons wilt benaderen, kan dit via onze secretaris: elaine.vanewijk@schoolhuys.nl.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio: de GMR

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft. Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen; daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling
Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds dit schooljaar bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Werkwijze
De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio, Rob Boerman, stelt samen met de voorzitter van de GMR, Wouter van der Helm, de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen: we adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk, soms vragen we nog extra informatie op; er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.

Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt.

Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd.

Er zijn 4 werkgroepen:

 1. Kwaliteit, identiteit en onderwijs
 2. Personeel, mobiliteit en professionalisering
 3. Financiën, middelen en huisvesting
 4. ICT

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is 2 keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).

Vergaderdata GMR 2017-2018
Data 2017: 19 september 2017, 15 november 2017,14 december 2017 Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig wanneer u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl

De vergadering start om 20.00 uur en is in basisschool De Vlinder in Houten.

Data 2018: 6 februari 2018,4 april 2018, 6 juni 2018, 5 juli 2018. Op 21 maart 2018 is de gezamenlijke thema-avond met de raad van toezicht en de directeuren.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de MRen van de scholen. Op deze manier informeren we elkaar over en weer. 

Onderwerpen schooljaar 2017-2018
Onderwerpen die dit schooljaar in ieder geval in de GMR aan de orde komen zijn:

 • Levensbeschouwelijke identiteit
 • Passend Onderwijs
 • Missie en Visie Fectio – advies
 • Begroting 2018-2019 – ter informatie
 • Elk kwartaal monitoren van de voortgang van het jaarplan
 • Evaluatie van het strategisch beleidsplan 2015-2018 – ter bespreking
 • Opzet voor het strategisch beleidsplan 2019-2022 – GMR geeft input

Namens onze school zit Annette de Wit, leerkracht van groep 7 in de GMR. U kunt uw vraag ook direct aan de GMR stellen. Stuur dan een mail naar gmr@ksfectio.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *