< Skip to main content

ABC praktische informatie

In alfabetische volgorde staan hieronder enkele praktische afspraken van onze school.

Auto

Soms is het niet mogelijk om met de fiets of lopend naar school te komen en is het noodzakelijk om met de auto te gaan. De parkeergelegenheid aan de Tappersgilde is beperkt. We hebben goed contact met onze buren en dat willen we graag zo houden. We hebben de volgende afspraken:

 • Gebruik alleen de Tappersgilde, waar ook parkeervoorzieningen zijn.
 • Bij het blauwe hek kunt u het Kiss&Ride-principe toepassen, hier kunt u niet parkeren.

Batterijen

Bij de kleuteringang staat een blauwe inzamelbus voor batterijen. Het inzamelen van lege batterijen is voor ons een kleine inkomstenbron. Bovendien bewijzen we het milieu een goede dienst. Heeft u lege batterijen, dan kunt u ze dus op school inleveren.

Fietsen

Uiteraard zijn we als school in fietsstad Houten een voorstander van het gebruik van de fiets. Wij willen u dan ook vragen om per fiets of lopend naar school te komen. Woont u op loopafstand, kom dan lopend. Kom op de fiets als dat voor een activiteit vanuit school nodig is. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van fietsen. Zet je fiets daarom altijd goed in het rek en op slot. Aan de ouders het dringende verzoek om vernielingen aan fietsen direct te melden bij de directie.

Jassen, mutsen, dassen en handschoenen

Bij elk lokaal zijn kluisjes. Elk kind heeft een eigen kluisje. Daarin gaat de schooltas en jas. In de winter ook de das, muts en handschoenen. Gevonden voorwerpen worden bij de conciërge afgegeven.

Lestijden

Dag Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
 Dinsdag 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
 Woensdag 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 12.30 uur
 Donderdag 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
 Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur

LET OP: vanaf schooljaar 2024-2025 wijzigt bovenstaande naar een vijf gelijke dagen model. De lestijden worden dan voor alle groepen van maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur. 

Luizen

De hoofdluis is een hardnekkig en lastig beestje, dat wij adequaat willen bestrijden. Hoofdluis is absoluut niet iets om je voor te schamen! Meld daarom direct bij de leerkracht als u hoofdluis bij uw kind vindt. Daarmee helpt u ook andere ouders hoofdluis sneller op te sporen. Na iedere vakantie is er een luizencontrole. Op deze wijze hopen we luis in school te voorkomen.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen of gebruiken (bijvoorbeeld vanwege een allergie), kunt u dit vermelden in het Ouderportaal.
Indien het gewenst is dat een leerkracht een medicijn bij uw kind toedient, is hiervoor schriftelijke toestemming van u als ouder nodig. Hiervoor kunt u een formulier opvragen bij de directie.

Moeder- en vaderdag

Op ’t Schoolhuys maken we in de onderbouwgroepen (Olifanten en Vissen) voor de verjaardag van elke ouder iets leuks, wat jullie zoon of dochter kan geven.
Daardoor maken we de keuze om voor Moeder- en Vaderdag niet iets te doen. Omdat Moederdag vaak in een vakantieperiode valt is het ook lastig iets op tijd te maken met de kinderen en geeft het veel werkdruk bij de leerkrachten. Houd hier alsjeblieft rekening mee, zodat je zelf als ouder voor een leuk presentje kunt zorgen!

Pen

In groep 4 krijgen alle kinderen een rollerball van de leerkracht. Er wordt langzaam begonnen met het wennen aan deze pen. In de loop van de tijd zal steeds meer met pen geschreven gaan worden en minder met potlood. Als de pen zoek of stuk is, kan voor €5,- een nieuwe rollerball op school worden gekocht. Vanaf groep 7 mogen kinderen in overleg met de leerkracht met een ander soort (blauw schrijvende) pen schrijven.

Privacy

Op onze school is de privacy van kinderen en ouders belangrijk. Dat was altijd al zo, maar sinds 25 mei 2018 geeft de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ons de mogelijkheid hier nog duidelijker mee om te gaan. Voor ons gaat het er vooral om de privacy te waarborgen bij:

 • het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
 • het gebruik van onze digitale leermiddelen;
 • de vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers.

Het maken van goede afspraken hierover neemt veel tijd in beslag, omdat we een groot aantal protocollen willen aanscherpen, maar we zullen u op de hoogte houden van wat er gaandeweg gereedkomt. Hieronder leest u wat nu al of zeer binnenkort gereed is.

Het bestuur van KS Fectio, waar onze school onder valt, beschikt inmiddels over een externe Functionaris Gegevensbescherming in de persoon van Angela Groen van de CED-Groep in Rotterdam.

Hier kunt u onze privacyverklaring vinden, én ons privacyreglement.

Via Social Schools kunt u bij “beeldgebruikvoorkeuren” aangeven of uw kind wel of niet of foto mag en waar wij deze foto’s mogen delen.

Foto’s

We vragen u nu al om in ieder geval met het maken van foto’s of videobeelden op school terughoudend te zijn. De directeur kan te allen tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Uw rechten

Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen vier weken een reactie hebben gekregen. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen vier weken neemt de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het verzoek).

Informatieverstrekking gescheiden Ouders

In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Echter als de relatie tussen ouders is vertroebeld en er geen goede onderlinge communicatie meer aan de orde is, komt de school in beeld. De verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 1:377b en 1:377c van het Burgerlijk Wetboek.

Ouder zonder gezag

Heeft u niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan heeft u geen recht op inzage in het dossier van uw kind.
Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van uw kind hiermee niet wordt geschaad.
De school van uw kind moet vóór het verstrekken van informatie een afweging maken tussen uw belang en het belang van uw kind.
De school zal zware argumenten moeten aanvoeren om u niet te informeren. Alleen als blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor uw kind, mag de school de informatie weigeren.

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Rapporten

Alle rapporten worden opgenomen in een ringband. Zo houdt u overzicht van alle leerjaren waarin uw kind bij ons op school is. Als u het rapport heeft gezien, levert u het weer op school in.
Bij het verlaten van onze school wordt het rapport uw eigendom.

Social Media

Het gebruik van social media heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Vanaf groep 6 vragen we altijd aandacht voor het gebruik van social media. In het verleden heeft pesten via deze vorm van communiceren een enkele keer plaatsgevonden en we vinden het van groot belang dat u als ouder weet wat uw kind op internet, de computer en smartphone doet. Ook de school praat hierover met kinderen: vanaf groep 4 wordt tijdens het blok “pesten” van de Vreedzame Schoollessen ook gesproken over pesten via internet.

Sponsoring

Ten aanzien van sponsorbeleid volgt de school de richtlijnen van het Convenant dat door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is afgesloten met meerdere organisaties. Het betreft de volgende richtlijnen:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van onze school.
 • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen.
 • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
 • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid, de onafhankelijkheid en de continuïteit van ons onderwijs en daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 • Een individuele ouder/verzorger kan, indien niet akkoord met de aan de sponsoring verbonden wederprestatie, een klacht indienen bij de algemene klachtencommissie waarbij onze school is aangesloten.
 • Klachten die betrekking hebben op de concrete inhoud van reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de landelijke Reclame Code Commissie.

Telefoon

Wij spreken met onze leerlingen af dat we op school én op het schoolplein geen mobiele telefoons en/of smartwatches willen zien. De mobiele telefoon en/of smartwatch blijft in de zak en wordt bij binnenkomst in de klas aan de leerkracht gegeven. De mobiele telefoons en/of smartwatches gaan in een bak en worden voor zover mogelijk veilig opgeborgen. Na schooltijd geeft de leerkracht de mobiele telefoon en/of smartwatch weer aan de leerling en gaan deze weer mee naar huis.

Overige elektronica kan beter niet meegebracht worden naar school. Wij wijzen u erop dat de school niet aansprakelijk is voor verlies, beschadiging of iets dergelijks van deze apparaten.

Traktaties

De kinderen mogen, als ze jarig zijn, in de klas trakteren. Een verjaardag van een kind op school is een feestdag en daar hoort iets lekkers bij! Als ouders maken jullie zelf de keuze wat je je kind als traktatie meegeeft.

Het zou prettig zijn als er rekening wordt gehouden met allergieën en dat sommige leerlingen vanuit hun geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mogen eten. Overleg even met de leerkracht van je kind wat van toepassing is op de klas. Lolly’s en kauwgom is niet wenselijk als traktatie vanwege de veiligheid. Ook vragen we jullie om er voor te zorgen dat de traktatie een klein hapje is, zodat de kinderen nog wel hun eigen eten op krijgen.

De leerkrachten kiezen een goed moment op de dag uit om de traktaties uit te delen, los van het tussendoortje. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen hun fruit en groente elke dag kunnen opeten.

 

Tussendoortje

We stimuleren op school gezonde voeding. Dit doen we door voorbeeldgedrag te tonen en voorlichting te geven over gezonde voeding. In de ochtendpauze rond 10.00 eten de kinderen op alle dagen van de week groente en/of fruit. Dit nemen ze van huis mee, behalve op de momenten wanneer school het tussendoortje verzorgt (tijdens een project of feestdag). Wanneer het meegeven van fruit en groente problemen oplevert voor een leerling (denk hierbij bijvoorbeeld aan allergieën) wordt er in overleg met de leerkracht naar andere mogelijkheden gekeken.

Wilt u ook denken aan gezond drinken om mee te geven naar school? Dit kan bijvoorbeeld water zijn, eventueel met een smaakje.

Verlofaanvraag

De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag wordt uw kind leerplichtig. Vanwege vermoeidheid mag een vijfjarig kind nog vijf uur per week thuis blijven. Dit gelieve vooraf te melden bij de directeur van de school.
Extra verlof kan via Social Schools worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”.
Gewichtige omstandigheden zijn onder andere:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Jubilea: 25 en 40 jaar
 • Overlijden
 • Bruiloften
 • Huwelijksjubilea: 12 ½ , 25 en 40 jaar
 • Religieuze feesten of verplichtingen

Verzekering

De schoolverzekeringen zijn gebundeld in een totaalpakket. Leerkrachten, kinderen en (hulp)ouders zijn tijdens schoolactiviteiten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Verder zit er in het pakket een schoolongevallenverzekering voor alle door school georganiseerde activiteiten. Mocht u denken een beroep te kunnen doen op deze verzekering, neem dan even contact op met de directie.
De kosten van deze verzekering worden gedragen door de oudervereniging en het schoolbestuur. Indien uw kind per ongeluk schade aanricht aan het gebouw of leermiddelen, wordt dit vanuit uw eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed.

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, meldt u uw kind via Social Schools ziek. Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar dokter, tandarts of specialist gaat, wilt u dan het liefst na schooltijd een afspraak maken? Als dit niet mogelijk is, zijn we wel graag tijdig op de hoogte van de afwezigheid van uw kind, dit kan ook via Social Schools worden doorgegeven.

Zindelijkheid

Wij gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is wanneer het op school komt. Wanneer dit niet het geval is, zullen wij u bellen om uw kind te verschonen wanneer dit nodig is. Natuurlijk kan een ongelukje altijd gebeuren en zal de leerkracht dit zelf verzorgen.