< Skip to main content

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) toetst alle praktische beleidszaken die op school aan de orde zijn. Enkele onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn groepsbezetting en -grootte, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Afhankelijk van het onderwerp hebben de oudergeleding en/of de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders. Ieder jaar treedt er een MR-lid af en wordt er een oproep gedaan voor nieuwe leden. Indien nodig vinden er verkiezingen plaats. De MR 2023 – 2024 bestaat uit Mariska de Ligt (leerkracht Olifanten kleutergroep), Lilian van Leeuwen (leerkracht groep 4), Susanne Dijkstra en Ferry Stelte.

Zo’n zes keer per jaar vergadert de MR, de datum van de vergaderingen staan hieronder vermeld alsmede in de agenda op de website en in de agenda van Social Schools. De bijeenkomsten zijn deels openbaar, waar u altijd welkom bent. Van de vergadering worden notulen gemaakt, die op de website geplaatst worden. Ook zijn deze op te vragen bij de secretaris: MR@schoolhuys.nl

Data vergaderingen 2023-2024:

9 november 2023 – online

23 januari 2024 – online

7 maart 2024 – online

23 mei 2024 – online

18 juni 2024 – op school

Één MR-lid vertegenwoordigt ’t Schoolhuys in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Katholieke Scholenstichting Fectio. De GMR bespreekt bovenschoolse beleidszaken die consequenties hebben voor de individuele scholen binnen de stichting.

Wat is de GMR?

De medezeggenschap op stichtingsniveau wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR overlegt met de bestuurder en heeft advies- en instemmingsrecht voor bij de wet geregelde onderwerpen.

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft. Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor onze hele scholenstichting. De GMR gaat niet over individuele scholen, daarvoor is de MR van de school.

Informatie over de GMR

GMR-lid ’t Schoolhuys

Namens onze school zit Annette de Wit in de GMR.

Je kunt bij haar terecht met vragen of je stuurt een mail naar gmr@ksfectio.nl.