< Skip to main content

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) toetst alle praktische beleidszaken die op school aan de orde zijn. Enkele onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn groepsbezetting en -grootte, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Afhankelijk van het onderwerp hebben de oudergeleding en/of de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders. Ieder jaar treedt er een MR-lid af en wordt er een oproep gedaan voor nieuwe leden. Indien nodig vinden er verkiezingen plaats. De MR 2023 – 2024 bestaat uit Mariska de Ligt (leerkracht Olifanten kleutergroep), Lilian van Leeuwen (leerkracht groep 4), Susanne Dijkstra en Ferry Stelte.

Zo’n zes keer per jaar vergadert de MR, de datum van de vergaderingen staan hieronder vermeld alsmede in de agenda op de website en in de agenda van Social Schools. De bijeenkomsten zijn deels openbaar, waar u altijd welkom bent. Van de vergadering worden notulen gemaakt, die op de website geplaatst worden. Ook zijn deze op te vragen bij de secretaris: MR@schoolhuys.nl

Data vergaderingen 2023-2024:

9 november 2023 – online

23 januari 2024 – online

7 maart 2024 – online

23 mei 2024 – online

18 juni 2024 – op school

Één MR-lid vertegenwoordigt ’t Schoolhuys in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Katholieke Scholenstichting Fectio. De GMR bespreekt bovenschoolse beleidszaken die consequenties hebben voor de individuele scholen binnen de stichting.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio: de GMR

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.
Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen, daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling

Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld, waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Werkwijze

De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio stelt samen met de voorzitter van de GMR de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen. We adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk en soms vragen we nog wat extra informatie op. Er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.
Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt.
Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd.
Er zijn 5 werkgroepen:

  • Financiën
  • Personeelsbeleid
  • Onderwijs
  • Communicatie en ICT
  • Contact 10-14 en Raad van Toezicht

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is twee keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).
Op deze manier informeren we elkaar over en weer.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de MR’en van de scholen.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig als u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl

GMR-lid Schoolhuys

Namens onze school zit Laura Lisman, ouder, in de GMR.
Bij haar kunt u terecht met vragen over de GMR. U kunt haar bereiken via MR@schoolhuys.nl.

U kunt uw vraag ook direct aan de GMR stellen. Stuur dan een mail naar gmr@ksfectio.nl.