< Skip to main content

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging (OV) is een onafhankelijke vereniging. Een groep enthousiaste ouders zet zich tijdens het schooljaar actief in voor het organiseren van activiteiten. Het gaat om activiteiten die niet vallen onder het reguliere lesprogramma. De OV werkt hierbij nauw samen met de leerkrachten van ’t Schoolhuys.

Activiteiten

Onderstaande activiteiten worden jaarlijks door de OV-leden samen met het team georganiseerd:

 • Atletiekdag (groep 6 t/m 8)
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • IJsfeest (op natuurijs of op de schaatsbaan van Rond on Ice in december)
 • Carnaval
 • Goede Doelen Project
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Avondvierdaagse
 • Kamp (groep 8)/Schoolreisje/Buitendag
 • Eindfeest

Werkwijze

Per activiteit is een commissie actief om alles te organiseren. Iedere commissie bestaat uit één of meer teamleden én leden van de Oudervereniging. Voor alle activiteiten zijn door de jaren heen draaiboeken opgesteld. De draaiboeken worden na iedere activiteit geactualiseerd.

De Oudervereniging vergadert zeven keer per schooljaar. Bij iedere vergadering is een teamlid van ’t Schoolhuys aanwezig. Tijdens de vergadering blikt de OV terug op activiteiten die geweest zijn. Ook worden de activiteiten besproken die nog volgen.

Meewerken aan een activiteit of actie?

Vele handen maken licht werk. De OV doet daarom regelmatig een beroep op ouders van leerlingen voor extra hulp. Het gaat om hulp bij het uitvoeren van een activiteit. Wanneer hulp van ouders nodig is, doet de leerkracht of de OV een oproep via Social Schools. Via deze app communiceert de OV ook regelmatig over het verloop van activiteiten of andere zaken.

Waarmee bekostigen we dit?

Voor alle extra activiteiten is geen overheidsgeld beschikbaar. Deze activiteiten worden daarom bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt op de jaarvergadering van de OV in oktober vastgesteld. Via de app Social Schools ontvangen ouders/verzorgers jaarlijks een verzoek voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Met uitzondering van het eindfeest worden voor de activiteiten geen aparte bijdragen gevraagd. Ook niet voor het schoolreisje.

Met de opbrengsten van de Oud Papier Actie (OPA) en de kledinginzamelingsactie Bag2school is de Oudervereniging in staat om uitjes en excursies financieel mogelijk te maken. Ook worden uit deze opbrengsten grote/duurzame aankopen gedaan die alle leerlingen ten goede komen. Hier valt niet het (verplichte) lesmateriaal onder.

Samenstelling OV

De Oudervereniging bestaat uit zo’n 15 leden. Drie leden vormen het dagelijks bestuur en vervullen de functie van voorzitter, penningmeester of secretaris. Daarnaast is er een groep ouders actief die zich inzet voor de Oud Papier actie (OPA). Deze ‘opa’s’ halen op een aantal zaterdagen in de maand het oud papier op in een wijk in Houten.

Benoeming

OV-leden worden voor minimaal 3 jaar benoemd. Ervaring leert dat er binnen de OV altijd een gezonde mix is van leden met ervaring en leden met een nieuwe en daardoor vaak frisse blik.

Verantwoording

Elk najaar publiceert de OV een jaarverslag. Daarin vertelt de OV wat ze het afgelopen schooljaar allemaal gedaan heeft. Ook krijgen alle ouders/verzorgers een uitnodiging om de OV-jaarvergadering in oktober bij te wonen.

Meer weten?

De Oudervereniging is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden. Heeft u interesse? Wilt u als hulpouder best eens meehelpen met een activiteit? Of wilt u gewoon meer informatie over de OV? We komen graag met u in contact!
ov@schoolhuys.nl

 De Oudervereniging is niet bedoeld voor beleidszaken, leerproblemen van kinderen of klachten over de school. Wij kunnen eventueel wel zaken voor u doorspelen naar het team, de Medezeggenschapsraad of directie. Het verdient echter de voorkeur wanneer u dit zelf doet.

Katholieke Oudervereniging van de R.K. Basisschool ’t Schoolhuys te Houten

KvK 30153084

Bijlagen

Huishoudelijk reglement
Jaarverslag 2020-2021