De oudervereniging (OV) van ’t Schoolhuys is officieel een vereniging van alle ouders die hun kinderen op ’t Schoolhuys hebben en die de ouderbijdrage hebben betaald. De ouderraad is het bestuur van de OV. De oudervereniging is actief om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Dit komt tot uiting in de gezamenlijke organisatie van activiteiten die niet onder het reguliere lesprogramma vallen.

Activiteiten

De ouderraad is betrokken bij de organisatie van veel binnen- en buitenschoolse extra activiteiten. Wij hebben nauw contact met de schoolleiding en het team van leerkrachten om deze activiteiten af te stemmen. De onderstaande activiteiten worden door de ouderraad en het Schoolhuys team georganiseerd:

 • Atletiekdag (groep 6 t/m 8)
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • IJsfeest (bij voldoende vorst)
 • Carnaval
 • Goede Doelen Project
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Avondvierdaagse (A4D)
 • Kamp (groep 8)/Schoolreis/Buitendag
 • Eindfeest

De ouderraad is niet bedoeld voor beleidszaken, leerproblemen van kinderen of klachten over de school. Wij kunnen eventueel wel zaken voor u doorspelen naar het team, MR of directie, maar het is beter als u dit zelf doet.

Werkwijze

De ouderraad vergadert zes keer per schooljaar. Bij iedere vergadering is een teamlid van ’t Schoolhuys aanwezig. Notulen van deze vergaderingen kunt u hier vinden. Voor alle activiteiten zijn door de jaren heen goede draaiboeken ontstaan en worden commissies gevormd van één of meer teamleden en leden van de ouderraad. Omdat vele handen licht werk maken, doen we regelmatig een beroep op hulpouders.

Daarnaast is er, bij voldoende animo, 1x per jaar een algemene ledenvergadering, waar de hoogte van de algemene ouderbijdrage wordt vastgesteld en de ouderraadleden bepaald worden. Nieuwe leden kunnen zich het hele schooljaar door aanmelden, zij worden dan aspirant lid van de ouderraad. Op de eerstvolgende jaarvergadering kunnen ze vervolgens officieel tot de ouderraad toetreden.

Waarom doen we dit?

We vinden het belangrijk om dit allemaal te doen, omdat de activiteiten samengaan met het onderwijs en daarmee onze kinderen met nog meer plezier naar ’t Schoolhuys gaan. We streven daarom ook naar een goede en prettige communicatie tussen ouders en school!

Waarmee bekostigen we dit?

Voor al deze extra activiteiten is geen overheidsgeld beschikbaar en daarom is een ouderbijdrage heel hard nodig. U betaalt deze ouderbijdrage op vrijwillige basis. De hoogte van de bijdrage wordt op de jaarvergadering vastgesteld, daarna ontvangt u een brief met het verzoek dit bedrag over te maken. Met uitzondering van het eindfeest worden voor de activiteiten geen aparte bijdragen meer gevraagd, ook niet voor het schoolreisje.

Acties

Naast de activiteiten worden er ook bijzondere acties georganiseerd door de ouderraad en ’t Schoolhuys team. Dit wordt gedaan om zaken te bekostigen zoals excursies, bijdragen in ondersteunende leer- en speelmiddelen en andere wensen van de school voor de aankleding van het onderwijs. Deze acties zijn bijvoorbeeld de bloembollenverkoop, T-shirt verkoop, Bag2School inzameling en de Oud Papier Actie (OPA). Voor OPA halen vrijwilligers van school in een wijk in Houten het oud papier op.

Meewerken aan een activiteit of actie?

Alleen met de hulp en inzet van ouders is het mogelijk om al deze extra activiteiten en acties te organiseren en uit te voeren. Voordeel van actief zijn op school is dat je de school beter leert kennen en je meer in contact komt met leerkrachten en andere ouders. Het vergroot je betrokkenheid. Verder vinden de meeste kinderen het gewoon erg fijn als hun ouders helpen op school.

Jaarlijks doen wij een algemene oproep voor Ouderhulp en daarnaast wordt per activiteit door middel van een inschrijflijst bij de klas of een oproep via de klassenouders een beroep gedaan op hulpouders. Daarnaast is de ouderraad ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de ouderraad.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er te veel aanmeldingen krijgen voor een bepaalde activiteit. Wij zullen dan, in overleg met de leerkrachten, de hulp zo goed en eerlijk mogelijk verdelen.

Wilt u meer informatie?

Als u meer informatie wilt over de OV, als hulpouder wilt meehelpen met activiteiten en acties of interesse heeft om lid van de ouderraad te worden, neemt u dan gerust contact op met ons op via ov@schoolhuys.nl.

Bestuursleden 2020/2021

De ouderraad bestaat uit de volgende enthousiaste ouders: Arjan van Hoorn (voorzitter), Gineke Wassink (penningmeester), Roel Pinxten (aftredend secretaris), Diana Verkes (aantredend secretaris), Walter van der Heijdt, Stefan Jansen, Wendy Stelte, Martine Nicolaij, Michelle Nguyen, Dirk van de Reepe, Haitske Braam, Laura Lisman, Tom Erwich, Vivian van Es-Rutten.

Katholieke Oudervereniging van de R.K. Basisschool ’t Schoolhuys te Houten,

KvK 30153084

Bijlagen

Huishoudelijk reglement
Notulen jaarvergadering
Jaarverslag 2019-2020