< Skip to main content

Zorg voor kinderen

Samen met ouders

Ouders, leerlingen en de school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. We vinden daarom de samenwerking met ouders heel belangrijk. In de eerste weken van ieder nieuw schooljaar is er een startgesprek, waarbij wederzijdse verwachtingen met elkaar worden besproken. Hierop volgend wordt er een gesprekkencyclus op maat afgesproken. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders.

Extra begeleiding op school

Soms heeft een kind extra begeleiding nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Naast dat wij in de klas met drie niveaugroepen werken, kan het zijn dat een kind extra begeleiding nodig heeft. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht, ouders en de intern begeleider (IB’er). Het kan zijn dat een kind individueel of in een klein groepje tijdelijk extra uitleg krijgt van de onderwijsassistent. Soms heeft een meer- of hoogbegaafde leerling juist meer uitdaging nodig en daarvoor is de meergroep. De meergroep wordt begeleid door één van onze toptalentcoaches. Als ook de meergroep te weinig uitdaging biedt, kan er voor gekozen worden om deze meer- of hoogbegaafde leerling aan te melden bij de Virtuele Klas van onze scholenstichting Fectio. In deze klas werken kinderen van verschillende Fectioscholen met elkaar aan projecten via Skype. Lees hier meer over toptalent.

Samenwerkingsverband

Wanneer wij op school handelingsverlegen zijn, vragen wij externe hulp. Dit kan resulteren in een onderzoek of observatie door een deskundige. Hiervoor is het nodig dat de school, samen met ouders en een deskundige van het samenwerkingsverband (SWV), vooraf een gesprek voert om de hulpvraag duidelijk te stellen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO).

Wij vallen onder het samenwerkingsverband Profi Pendi. Meer informatie kunt u vinden op www.profipendi.nl en in onze schoolgids. Mocht u nog specifieke zorgvragen hebben, kunt u contact opnemen met onze IB’er.

Passend onderwijs schoolrapport

Onderstaand POS Schoolrapport beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

POS Schoolrapport